Aanpassing Dagloonbesluit 2017

Het Dagloonbesluit, onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), is in december 2016 aangepast voor flexwerkers, starters en voor mensen die na 104 weken ziekte niet in aanmerking komen voor de WIA en daardoor instromen in de WW. Voor uitkeringsgerechtigden uit deze groepen is in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 uitgegaan van een dagloon volgens de oude regels. Zij hebben daardoor een relatief lage uitkering gekregen en nu recht op een tegemoetkoming. Voor de klanten bij wie geen sprake is van samenloop met een ander recht op een uitkering, is het dagloon in januari 2017 herzien. Zij hebben in april een tegemoetkoming ontvangen.

Het dagloon voor de klanten bij wie wel sprake is van samenloop wordt in januari 2018 herzien; zij krijgen eventueel een tegemoetkoming in april 2018. Er is bij de berekening van WW‑uitkeringen ook uitgegaan van een relatief laag dagloon voor werknemers die minder dan 104 weken ziek zijn geweest tijdens de referteperiode. Voor klanten uit deze doelgroep die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 december 2017 een lagere uitkering hebben ontvangen, gaan we waarschijnlijk een meldprocedure inrichten. We werken in nauwe afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan een tegemoetkomingsregeling voor deze groep.